Undervisande personal

Kungl. Konsthögskolan (KKH) har utbildat konstnärer och arkitekter sedan 1735 och har Sveriges största utbildning i fri konst och arkitektur på konstnärlig grund. Kungl. Konsthögskolan bedriver sin utbildning med tongivande svenska och utländska konstnärer, teoretiker och arkitekter som lärare. Många alumni och även nuvarande studenter röner framgångar både nationellt och internationellt.

Kungl. Konsthögskolan erbjuder ett 5-årigt program i fri konst och en 2-årig masterutbildning i fri konst. Högskolan erbjuder även flera vidareutbildningar på avancerad nivå vilka rymmer såväl arkitektur som fri konst och som har ett stort inslag av forskningsmetodik. Inom Kungl. Konsthögskolan bedrivs även konstnärliga forsknings-, utvecklings- och doktorandprojekt. Högskolan har ca 230 studenter och ca 70 anställda. Lärosätet är sedan 2021 organiserat i två institutioner som leds av varsin prefekt. Kungl. Konsthögskolan är belägen på Skeppsholmen i centrala Stockholm och ingår i öns kluster av konst- och kulturinstitutioner. 

Läs mer om Kungl. Konsthögskolan: https://kkh.se/sv/om/ 

Kungliga Konsthögskolan utlyser en postdoktor i fri konst

Kungliga Konsthögskolan (KKH) belägen mitt i Stockholm är Sveriges största och äldsta lärosäte i fri konst. Just nu är högskolan i ett starkt utvecklingsskede för att skapa framtidens konstutbildning.

I samverkan med The Seed Box, Linköpings universitet, utlyser KKH en postdoktor-tjänst i fri konst.

Beskrivning av arbetsplatsen:

Kungl. Konsthögskolan erbjuder utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och postmasternivå i fri konst samt kurser på postmasternivå inom arkitektur. Det är en tvärdisciplinär miljö som främjar att konstnärliga uttryck bryts och prövas mot varandra genom experimentella och konstnärliga risktaganden. Högskolan erbjuder ett stort utbud av kurser, projekt och utställningar och ger studenterna möjlighet att utveckla sina konstnärliga praktiker i ändamålsenliga verkstäder och ateljéer. Miljön är internationell och är del i den samtida konstens utveckling. Här formas framtidens konstnärskap under ledning av en mångkunnig fakultet.

Beskrivning av anställningen och arbetsuppgifter

Anställningen som postdoktor inriktas mot forskning inom ramen för forskningsprogrammet The Seed Box: a Mistra-Formas Environmental Humanities Collaboratory (www.theseedbox.se). För anställningen vid Kungl. Konsthögskolan (KKH) blir inriktningen att se hur konstnärliga praktiker och forskningsmetoder kan bidra till miljöorienterad humaniora för att stärka programmets transdisciplinära utveckling samt forskningsmiljön och hållbarhetsarbetet vid KKH.

Postdoktorn inbjuds att utifrån ett konstnärligt och miljöorienterat humanistiskt perspektiv röra sig mellan högskolans olika områden för att undersöka vilka material och metoder som kan rymmas inom detta tvärvetenskapliga fält.

Uppgifterna kommer att innehålla:

 • Arbete med ett enskilt formulerat konstnärligt forskningsprojekt som kan kopplas till den verksamhetsutveckling runt hållbarhet som pågår vid KKH.
 • Transdisciplinär metodutveckling mellan fri konst och miljöorienterad humaniora som förutsätts ske i dialog med The Seed Box nätverk.
 • Att erbjuda ett återkommande seminarieprogram vid KKH för att dela och ventilera delar av forskningsprocessen med studenter och kollegor (högst 20% utav arbetstiden).
 • Att bidra till och uppfylla de villkor och kriterier som programmet vid The Seed Box ställer.

Förutom att vara verksam vid KKH förväntas postdoktorn att tillbringa en månad vid The Seed Box, Linköpings universitet. Där erbjuds bland annat ett mentorsprogram för de postdoktorer som är verksamma inom programmet.

Anställningen  Anställningen påbörjas i september 2020 och löper på heltid i 12 månader eller motsvarande på deltid (längst t.om. 1 februari 2022). Placering är vid Kungl. Konsthögskolan där postdoktorn förväntas vara verksam på plats under projektperioden.

KKH tillhandahåller arbets- och mötesytor, dator och telefon samt tillgång till högskolans verkstäder och en områdestillhörighet. Rekryteringen kommer att fullföljas under förutsättning att finansieringen är löst.

Kvalifikationer

Du har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din doktorsexamen är i normalfallet inte äldre än tre år vid ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Du har också

 • En konstnärlig skicklighet som visas genom väl dokumenterad självständig konstnärlig verksamhet på hög nivå och ett eget kvalificerat konstnärskap.
 • Väl dokumenterad erfarenhet av kvalificerad konstnärlig forskning om miljö- eller hållbarhetsfrågor.
 • Erfarenhet av att arbeta med koncept och material i konstnärligt inriktade forskningsprocesser.
 • En mycket god förmåga att utveckla transdisciplinär forskning i förhållande till hållbarhet.
 • Goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Personliga egenskaper

 • God samarbetsförmåga och ansvarskänsla.
 • God förmåga att samverka med det omgivande samhället.

Kungl. Konsthögskolan vill ta tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten och vi välkomnar sökanden som bidrar till detta

Din ansökan

Sökande ska i digital form bifoga 

 • Ett följebrev som beskriver ditt tänkta forskningsprojekt och hur det ska relatera till såväl The Seed Box forskningsprogram som KKH:s miljö (forskning) samt vad som gör dig intresserad och lämplig för tjänsten.
 • Ett CV
 • 4–6 konstnärliga arbetsprover med relevans är ansökan (max en halv timmes speltid) 
 • Tre referenser med kontaktuppgifter
 • Övriga handlingar i digital form som den sökande önskar åberopa. 

Urval kommer ske med utgångspunkt från en helhetsbedömning av kompetens och förmågor som bedöms bidra mest till forskning och utveckling inom området.

Ytterligare upplysningar lämnas av vikarierande rektor Fredrik Ehlin. Information om allmänna anställningsvillkor lämnas av hr-konsult Anita Wallgren, 072–3075407. Fackliga företrädare är Åsa Andersson (SACO) och Göran Svenborn (ST), nås på telefonnummer 08-614 40 00.

Välkommen med din ansökan senast 2020-05-20 märkt med diarienummer: 4.2.1/2020:137

https://kkh.varbi.com/se/what:job/jobID:331160/

 

Royal Institute of Art announces a Postdoctoral position in Fine Art

Located in the middle of Stockholm, the Royal Institute of Art (KKH) is Sweden’s largest and oldest centre for education in the fine arts. Currently, the university is undergoing a strong development phase in order to build the future’s next form of art education. In collaboration with Linköping University, we are now seeking a postdoctoral researcher in fine art. 

Workplace description:

The Royal Institute of Art offers undergraduate, graduate, and postgraduate level courses in fine art, as well as postgraduate courses in architecture. It is an interdisciplinary environment that promotes the exertion of and encounter between different artistic expressions through experimentation and risk-taking.

The university offers a wide range of courses, projects and exhibitions, and gives students the opportunity to develop their artistic practices in studios and workshops, as necessary. The environment is an international one, and is in step with the current developments in contemporary art. Here, the future of art finds its newest form under the guidance of a multi-talented faculty.

Description of the employment:

The postdoctoral position is located within the framework of the research programme, The Seed Box: A Mistra-Formas Environmental Humanities Collaboratory (www.theseedbox.se). Concerning the employment at the Royal Institute of Art (KKH), the focus will be put on how artistic practices and research methodologies can contribute to environmental humanities to strengthen The Seed Box’s transdisciplinary development, as well as the research milieu and sustainability work at KKH. From an artistic and environmentally humanities-oriented perspective, the postdoctoral researcher is invited to move across the art school’s different areas to explore what materials and methods can be utilised within this interdisciplinary field.

The postdoctoral researcher will:

 • Pursue research within an individually formulated artistic research project that can be connected to the current developments around sustainability at KKH.
 • Develop transdisciplinary research methodologies between fine art and environmental humanities, in a given dialogue with The Seed Box network.
 • Offer a regular seminar series at KKH to share and discuss phases of the research process together with students and colleagues (maximum 20% of the employment).
 • Contribute and meet the conditions and criteria that The Seed Box programme states.

In addition to being present at KKH, the postdoctoral researcher is expected to spend a month at The Seed Box, Linköping University. The Seed Box will among other things, offer a mentor training for all the postdoctoral researchers associated with the programme.

The employment

The employment period will start in September 2020 and run for full-time for 12 months, or the equivalent if part-time mode (until 1 February 2022 latest). The placement is at the Royal Institute of Art where the postdoctoral researcher is expected to be active during the project period.

KKH will provide work- and meeting spaces, computer and telephone, as well as access to the technical workshops and the allocation to an organisational area. The recruitment will be concluded on condition that the formal collaboration agreement is finalised between both parties. 

Qualifications

You have a doctoral degree (PhD) or a foreign degree of the equivalent level as Doctor of Philosophy. You should usually have completed the doctoral degree no more than three years ago, at the time of the application. If there are acceptable reasons for deductible time, your doctoral degree may have been completed earlier.

 You also possess

 • Artistic skills and a thoroughly documented distinct, qualified artistic practice with a high-level track record.
 • Thoroughly documented experience of high-level artistic research about environmental and sustainability issues.
 • Experience of working with concepts and materials in artistically oriented research processes.
 • A very good ability to develop transdisciplinary research in relation to sustainability.
 • Strong abilities in written and spoken English.

Personal skills

 • Good ability to co-operate with others, and a sense of responsibility.
 • Good ability to collaborate with society-at-large.

The Royal Institute of Art wants to take advantage of the quality added to the work environment by an even distribution of gender, as well as by ethnic and cultural diversity, and welcomes all applicants who contribute to this goal.

Application

The application must include the following digital material:

 • A covering letter describing your proposed research project and how it will relate to The Seed Box research programme as well as KKH’s environment (research) and what makes you interested and suitable for this position.
 • CV
 • 4–6 artistic works samples with relevance for the application (max 30 minutes run time)
 • Three references including contact details
 • Other supporting material in digital form that the applicant wishes to submit

The selection will be based on an overall assessment of the competencies and skills that are considered to contribute most to the research and development within the field.

Additional information is available from Acting Vice-Chancellor Fredrik Ehlin. Information on general terms of employment is available from the Human Resources Consultant Anita Wallgren (+46723-075407) Trade Union representatives are, Åsa Andersson (SACO) and Göran Svenborn (ST). All can be reached at tel: +46 (0)8-614 40 00.

Your application is welcome before 2020-05-20 at the latest, marked with reference number: 4.2.1/2020:137

https://kkh.varbi.com/se/what:job/jobID:331160/

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde September
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2020/8
Publicerat 2020-04-27
Sista ansökningsdag 2020-05-20

Tillbaka till lediga jobb