Undervisande personal, 2D

Kungl. Konsthögskolan (KKH) har utbildat konstnärer och arkitekter sedan 1735 och har Sveriges största utbildning i fri konst och arkitektur på konstnärlig grund. Kungl. Konsthögskolan bedriver sin utbildning med tongivande svenska och utländska konstnärer, teoretiker och arkitekter som lärare. Många alumni och även nuvarande studenter röner framgångar både nationellt och internationellt.

Kungl. Konsthögskolan erbjuder ett 5-årigt program i fri konst och en 2-årig masterutbildning i fri konst. Högskolan erbjuder även flera vidareutbildningar på avancerad nivå vilka rymmer såväl arkitektur som fri konst och som har ett stort inslag av forskningsmetodik. Inom Kungl. Konsthögskolan bedrivs även konstnärliga forsknings-, utvecklings- och doktorandprojekt. Högskolan har ca 230 studenter och drygt 70 anställda. Lärosätet är sedan 2021 organiserat i två institutioner som leds av varsin prefekt. Kungl. Konsthögskolan är belägen på Skeppsholmen i centrala Stockholm och ingår i öns kluster av konst- och kulturinstitutioner. Under 2024 och 2025 genomgår Kungl. Konsthögskolans huvudbyggnad en renovering och ombyggnad med syfte att stärka förutsättningarna för verksamheten.

Professor i fri konst med inriktning på måleri

Kungl. Konsthögskolan mitt i Stockholm är Sveriges största och äldsta lärosäte i fri konst. Just nu är högskolan i ett starkt utvecklingsskede för att skapa framtidens konstutbildning. Nu söker vi en professor i fri konst med inriktning på måleri.

 

Beskrivning av arbetsplatsen:

Kungl. Konsthögskolan erbjuder utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och postmasternivå i fri konst samt utbildningar på postmasternivå inom arkitektur. Det är en tvärdisciplinär miljö som främjar att konstnärliga uttryck bryts och prövas mot varandra genom experimentella och konstnärliga risktaganden. Inom skolans femåriga program (på kandidat och masternivå) ingår varje student i en årskursblandad handledningsgrupp och utformar sin egen utbildningsväg under ledning av handledaren. Högskolan erbjuder ett stort utbud av kurser, projekt och utställningar och ger studenterna möjlighet att utveckla sina konstnärliga praktiker i ändamålsenliga verkstäder och ateljéer. Miljön är internationell och är del i den samtida konstens utveckling. Här formas framtidens konstnärskap under ledning av en mångkunnig fakultet.

 

Beskrivning av arbetsuppgifter

Som professor i fri konst med inriktning på måleri kommer du att handleda en grupp med upp till 20 studenter och planera undervisningen i handledningsgruppen tillsammans med din närmaste chef. Handledningsgruppen består av studenter som arbetar i den fria konstens alla former och du förväntas kunna handleda och undervisa studenter oavsett vilket uttryck som de väljer att verka genom. Anställningens inriktning på måleri innebär att du ansvarar för utvecklingen av måleri som ämne och praktik på högskolan. Det sker i nära samarbete med övriga lärare inom ditt ämnesområde. Måleri har en framträdande plats på skolan och har så haft sedan skolan grundades 1735. Som professor i fri konst med inriktning på måleri för du den traditionen in i framtiden.

 

I anställningen ingår att:  

 • undervisa och handleda studenter på kandidat- och masternivå. Handledning på forskarnivå kan även förekomma
 • organisera undervisningen i handledningsgruppen tillsammans med områdesansvarig
 • utveckla det egna ämnesområdet på högskolan och bidra till det pedagogiska utvecklingsarbetet på högskolan
 • ansvara för obligatoriska kurser och examinera
 • samverka kring planeringen av utbildningen
 • delta i det högskolegemensamma arbetet så som exempelvis antagning och nämndarbete
 • ingå i och utveckla högskolans nationella och internationella nätverk
 • delta i och bedriva utvecklingsarbete
 • bedriva egen konstnärlig forskning

 

Behörighet

Anställningen är på konstnärlig grund, och behörig är den som har: 

 • visat konstnärlig skicklighet, särskilt inom måleri
 • visat pedagogisk skicklighet

Bedömningsgrunder

KKH beaktar särskilt konstnärlig skicklighet inom ämnesområdet måleri. Den konstnärliga skickligheten visas genom väldokumenterad självständig konstnärlig verksamhet. 

 

Den pedagogiska skickligheten omfattar: 

 • god förmåga att utveckla och genomföra utbildning av hög kvalitet på grundnivå

                  och avancerad nivå

 • god förmåga att stimulera och utveckla studenters lärande

 

I begreppet pedagogisk skicklighet innefattas även pedagogiskt engagemang.

 

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den konstnärliga skickligheten (HF 4 kap. 3 §).  

 

Övriga bedömningsgrunder för anställningen är: 

 • mycket god förmåga att bedriva och utveckla utbildning inom fri konst, särskilt med avseende på ämnesområdet måleri
 • omfattande kunskaper av tillämpningen i måleriets metoder
 • god internationell utblick över måleriet i den fria konstens fält
 • god förmåga att samverka med det omgivande samhället
 • administrativ skicklighet och förmåga till övergripande verksamhetsplanering
 • god samarbetsförmåga, ansvarskänsla och moget ledarskap
 • aktiv i internationella nätverk och sammanhang inom ämnesområdet
 • goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
 •  

Språkkunskaper i svenska utgör inte ett krav för anställning, men den sökande förväntas lära sig svenska inom två år och ska därefter behärska såväl talad som skriven svenska.

 

Omfattningen på anställningen är 100% och anställningstiden är fem år med möjlighet till förnyad anställning i ytterligare högst fem år (HF 4 kap. 10§). Anställning som professor har följande arbetstidsfördelning: 40 % undervisning, 15 % högskolegemensamt arbete, 20 % utvecklingstid och 25 % forskningstid. Resultatet av arbete inom utvecklingstiden och forskningstiden ska presenteras så att det kommer andra medarbetare och studenter vid Kungl. Konsthögskolan såväl som det omgivande samhället till del.

Kungl. Konsthögskolan vill ta tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten och välkomnar sökanden som bidrar till detta.

Ansökan

Ansökan ska vara på engelska och görs i högskolans webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Ansökan ska vara komplett vid ansökningstidens utgång. Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera dina meriter på ett sätt som medger en saklig och kvalitativ bedömning.

Ansökan ska bestå av:

 • introducerande följebrev som anger den sökandes särskilda kunskaper inom ämnesområdet samt

forskningsintressen (max 3 A4, 12 pt)

 • styrkt meritförteckning där omfattningen av konstnärlig skicklighet och pedagogisk verksamhet

framgår

 • Bildbaserad portfolio i digital form som presenterar 4 – 6 konstnärliga arbeten (max 20 A4)
 • en beskrivning av den sökandes pedagogiska grundsyn och exempel på ett relevant kursupplägg som

den sökande skulle vilja utveckla (max 2 A4, 12 pt)

 • tre referenser med kontaktuppgifter, varav åtminstone en som styrker den sökandes pedagogiska

skicklighet

Ytterligare upplysningar lämnas av vikarierande rektor Fredrik Ehlin. Information om allmänna anställningsvillkor lämnas av HR-chef Rickard Stöhr. Fackliga företrädare är Åsa Andersson (SACO) och Göran Svenborn (ST). Samtliga nås på telefonnummer 08-614 40 00.

Välkommen med din ansökan senast 2020-05-06 märkt med diarienummer: 2.4.1/2020:90

https://kkh.varbi.com/se/what:job/jobID:328453/

Professor of Fine Art with focus on painting

Located in the middle of Stockholm, the Royal Institute of Art (KKH) is Sweden’s largest and oldest centre for education in the fine arts. Currently, the university is undergoing a strong development phase in order to build the future’s next form of art education. We are now seeking a professor of fine art with a focus on painting.

Workplace description:

The Royal Institute of Art offers undergraduate, graduate, and postgraduate level courses in fine art, as well as postgraduate courses in architecture. It is an interdisciplinary environment that promotes the exertion of and encounter between different artistic expressions through experimentation and risk-taking. Within the school’s five-year programme (at the bachelor’s and master’s level), each student participates in a mixed-level tutoring group, and everyone designs their own academic course-plan under the guidance of a supervisor. The university offers a wide range of courses, projects, and exhibitions, and gives students the opportunity to develop their artistic practices in studios and workshops as necessary. The environment is an international one, and is in step with the current developments in contemporary art. Here, the future of art finds its newest form under the guidance of a multi-talented faculty.

Description of tasks:

As a professor of fine art with a focus on painting, you will guide a group of 20 students and plan the teaching of the tutoring group together with your immediate supervisor. The tutoring group consists of students who work in all forms of fine art, and you are expected to mentor and teach students regardless of their artistic medium of expression. The position’s focus on painting means that you will be responsible for the development of painting as subject matter and practice at the university. This is done in close collaboration with other teachers in your subject area. Painting has held a prominent place at the school and has done so since the institution’s founding in 1735. As a professor of fine art with a focus on painting, you will carry that tradition forward, and into the future.

The position includes:

 • Teaching and supervision of students at the bachelor’s and master’s level. Doctoral level supervision may also apply
 • Organizing instruction in the tutoring group together with your immediate supervisor
 • Individual development in the subject area (painting), and contributing to pedagogical development at the university
 • Responsibility for obligatory courses and examinations
 • Collaboration on the planning of educational programming
 • Participation in university-wide work, such as admissions and administrative work
 • Participation in and development of the university’s national and international network
 • Participation in and contribution towards development work
 • Conducting independent artistic research

Requirements:

The position is based on artistic merit, in particular for those who have:

 • Demonstrated artistic skill, particularly in painting
 • Demonstrated pedagogical skill

Assessment Criteria:

KKH pays particular attention to artistic skill in the area of painting. These skills should be demonstrated through well-documented, independent artistic experience.

Educational (pedagogy) skills include:

 • Strong ability to implement and develop high-quality education at both basic and advanced levels
 • Strong ability to stimulate and develop student learning

The term ‘educational skills’ also includes pedagogical commitment and engagement.

The assessment of pedagogical skill will be given as much attention as artistic skill

Other grounds for the position’s assessment include:

 • Very good ability to conduct and develop education in fine art, especially with regards to the subject area of painting
 • Extensive knowledge of the application of painting methods
 • Good international view of painting in the field of fine art
 • Good ability to collaborate with society-at-large
 • Administrative skills and abilities in overall management and planning
 • Good ability to co-operate with others; a sense of responsibility and mature leadership
 • Active international network and professional experience within the subject area
 • Strong abilities in written and spoken English

Proficiency in Swedish is not required for employment, but the applicant is expected to learn Swedish within two years, and to then master both spoken and written Swedish.

The level of employment is 100% for a period of five years, with the possibility of renewal for a maximum of an additional five years. Employment as a professor has the following time-distribution of work: 40% teaching, 15% university-wide work, 20% development work and 25% research. The results of work within development- and research-time should be presented to colleagues and students at the Royal Institute of Arts as well as the surrounding community.

The Royal Institute of Art wants to take advantage of the quality added to the work environment by an even distribution of gender, as well as by ethnic and cultural diversity, and welcomes all applicants who contribute to this goal.

Application:

The application must be completed in English, and can be accessed through the university’s recruitment tool, Varbi. The application must be done within the application period. It is your responsibility as an applicant to document your qualifications in a way that allows for a fully measurable and qualitative assessment. The application must consist of:

 • Introductory cover letter, stating the applicant’s special knowledge in the subject area, as well as research interests (max. 3 pg. A4, 12pt. font)
 • A proven track record clearly displaying range of artistic skill and experience as educator
 • Image-based portfolio in digital form, presenting 4-6 artistic works (max. 20 pg. A4)
 • Description of the applicant’s educational outlook and examples of a relevant course that the applicant would like to develop (max. 2 pg. A4, 12pt.)
 • Three references including contact information, at least one of which relates to the applicant’s pedagogical skill

Additional information is available from Acting Vice Chancellor Fredrick Elin. Information on general terms of employment is available from Human Resources Manager Rickard Stöhr. Trade Union representatives are Åsa Andersson (SACO) and Göran Svenborn (ST). All can be reached at tel.: +46 (0)8-614 40 00

Your application is welcome before 2020-05-06 at the latest, with reference number: 2.4.1/2020:90

https://kkh.varbi.com/se/what:job/jobID:328453/

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2020/6
Publicerat 2020-04-08
Sista ansökningsdag 2020-05-06

Tillbaka till lediga jobb